• دانشجوگاه
  • دبیرستان
  • کنکور
  • کاردانی
  • کاردانی به کارشناسی
  • کارشناسی
  • کارشناسی ارشد
  • دکتری
  • اکانت ویژه

55

با سلام و درود خدمت تمامی دانشجویان عزیز ایرانی ، در این قسمت ما به دانشکده های دانشگاه شهید بهشتی می پردازیم.

اول از همه کل دانشکده های دانشگاه شهید بهشتی به ترتیب حروف الفبا نام می بریم و در هر کدام از آنها را مختصر خدمتتان معرفی میکنیم ، با نوشته های ما همراه باشد.

۱-دانشکده الهیات و ادیان ۲- دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۳- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ۴- دانشکده حقوق

۵-دانشکده فیزیک ۶- دانشکده شیمی ۷- دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی ۸- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

۹- دانشکده علوم ریاضی ۱۰- دانشکده علوم زمین ۱۱- دانشکده علوم زیستی ۱۲- دانشکده مدیریت و حسابداری

۱۳- دانشکده معماری و شهرسازی ۱۴- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ۱۵- دانشکده مهندسی هسته ای

۱۶- دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین.

دانشکده علوم زمین

تاریخچه :

سی و هفت سال پیش دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی از بطن گروه جغرافیای آن دانشگاه درضلع جنوب شرقی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی متولد شد . طرح این دانشکده از سال ۱۳۵۳ به دانشگاه شهید بهشتی تقدیم شد. اما مراحل کسب مجوز وتخصیص بودجه آن دوسال به طول انجامید وسرانجام ، اولین دانشجویان این دانشکده درسال ۱۳۵۵ تحصیلات خودرا آغازنمودند. این دانشکده، کارآموزشی خود را با سه گروه آموزشی جغرافیا ، کانی شناسی – سنگ شناسی ، وزمین شناسی ، با سه دوره کارشناسی دراین رشته ها ،و یک دوره کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی باگرایش ژئو مورفولوژی ، وبا ۲۱ عضو هیأت علمی آغازکرد ،وبه زودی یک دوره کارشناسی ارشد « شناخت محیط زیست » نیز به دوره های قبلی آن افزوده شد. درتشکیل این دانشکده که برای اولین بار در میهن اسلامی مطرح می شد سه هدف بنیادین درمدنظربود.

گرد آوردن کلیه تخصص ها ورشته های علوم زمین ،یعنی طیف وسیع علومی که به نحو ی ازانحاء با مطالعات مربوط به زمین سروکارداشتند درکناریکدیگر ، دریک مجموعه واحد ومنسجم دانشگاهی ، به صورتی که رشته های مختلف این علوم بتوانند از نزدیک با یکدیگر همکاری آموزشی –پژوهشی داشته باشند.

تأسیس وگسترش دوره های کارشناسی ارشد ودکتری دررشته ها وتخصص های مختلف علوم زمین ، وبرنامه ریزی های لازم درراستای سرویس دهی وسرویس پذیری متقابل این تخصص ها به یکدیگر برنامه ریزی های پژوهش منطقه ای وبنیادین هدفمند ولحاظ نمودن آن درموضوع پایان نامه ها وسالات کارشناسی ارشد ودکتری ، با هدف تبدیل پژوهشهای انفرادی تحصیلات تکمیلی به کارپژوهشی جمعی گروهی درطیف وسیع علوم زمین ، به نحوی که درزمان معین یک منطقه مشخص از دیدگاه تخصص ها وجنبه های مختلف علوم زمین ، دررشته هائی که گروههای آموزشی یا گرایشهای آموزشی آنها تاسیس شده است اعم ازنقشه برداری ها ، مطالعات رشته های مختلف جغرافیایی ، اقلیم شناسی ، خاک شناسی ، آب شناسی ، بررسی ها ی ژئو فیزیکی ،مطالعات مربوط به شاخه ها وتخصص های مختلف زمین شناسی وسایرجنبه های مورد پژوهش ومطالعه قرارگیرد. به این ترتیب تحقیقات علوم زمینی وسیعی درمنطقه مورد نطر انجام خواهد شدکه گنجینه گرانبهائی را برای آن منطقه به ارمغان خواهد آورد. چنین گنجینه ای خواهد توانست دربرنامه ریزی های منطقه ای واستفاده ازمنابع خداداد آن نقش بسیار پراهمیتی را ایفاء نماید. هرچند که بعد ازگذشت بیست وپنج سال ازتأسیس دانشکده علوم زمین ، آن هدف هنوزجامعه عمل به خود نپوشیده است ، اما امید به تحقق یافتن این هدف کارآمد وارزشمند همچنان باقی است.

مسأله گردآوردن این رشته ها وتخصص ها ی مختلف درنظام آموزشی – پژوهشی واحدی تحت عنوان «علوم زمین » دردنیای علمی آن روز یعنی سالهای دهه ۱۳۵۰ موضوع تازه ای نبود . زیرا، ازدهه ۱۹۶۰ میلادی (۱۳۴۰ شمسی) این طرزنگرش به علوم مربوط به زمین درکشورهای صنعتی ودردانشگاه های معتبروپیشرفته جهان عنوان شده وتحقق یافته بود. ودانشکده های علوم زمین دردانشگاههای متعددودرکشورهای مختلف پژوهشهای فعال پرشتاب وپررونقی را دنبال وبه دنیای علم آن روز عرصه میکردند. اما متاسفانه درکشورما این نحوه تفکردرمورد علوم مربوط به زمین مساله ای نوین بود. باوجود آنکه پیشنهاد تاسیس این دانشکده دردانشگاه شیهد بهشتی با ارائه دفترچه های راهنما و« کاتالوگ » های دانشگاه های معتبرو متعدد همراه بود مطرح شدن آن درمراجع رسمی وحتی درمحضربعضی بعضی ازمتخصصان با مخالفت های بیش وکم جدی مواجه بود وحتی بعد ازرسمیت یافتن و آغازبه کاردانشکده علوم زمین این مخالفت ها همچنان ادامه داشت . وهمین امرموجب شدکه ازسال ۱۳۵۹ که باتعطیل شدن مقطعی دانشگاهها مصادف بود. رای ونظربعضی ازهمکاران داخل دانشکده علوم زمین ومخالفان خارج ازدانشگاه شهید بهشتی به انحلال این دانشکده وادغام قسمتی ازآن دردانشکده ادبیات وعلوم انسانی وبخشی دیگردردانشکده علوم منجرشد ودرنتیجه رکورد وکاهش فعالیت تاسف انگیزی بر این دانشکده حاکم گردید . این رکوردتا سال ۱۳۶۵ به طول انجامید . باسیردراین نشیب ، دانشکده علوم زمین یکی ازتلخ ترین دوره های موجودیت خود راتجربه نمود.

از اوایل دهه ۱۳۶۰ ، ابتدا درجریان جنگ تحمیلی وسپس دردوران بازسازی کشور، باکوشش های بی دریغ وپی گیر، ونوآوری های علمی وکاربردی محققان دانشجویان وعلاقمندان به علوم زمین گسترش ورونق انی نظام علمی ، رفته رفته اهمیت وکاربردهای خودرا بیش ازپیش آشکارنمود وارزش های واقعی خود رانمایان ساخت . تا آنجا که مخالفان جدی مطرح شدن « علوم زمین » خود ازبکاربردن گسترده این اصطلاح جدید» وبا طرح مفاهیم آن دریغ ننمودند . وآشکارا ازجامعیت وارزشهای کاربردی این نظام علمی سخن گفتند ودرباره آن مطلب نوشتند.دانشکده علوم زمین دانشکاه شهید بهشتی نیز ازسال ۱۳۶۵ با سازمان دهی جدید فعالیت موثرخود رااز سرگرفت .درسازمان دهی نوین این دانشکده دوره های آموزشی خود راگسترش داد وازجمله با تاسیس وراه اندازی دوره های متعدد تحصیلات تکمیلی ، به صورتی که به مراتب جدی تر ازقبل درعرصه پژوهش های علوم زمین دررشته های مختلف دردوره گستره علمی جغرافیا وزمین شناسی گام نهاد درحال حاضر ، دانشکده علوم زمین ، دانشگاه شهید بهشتی دارای ۱۷ آزمایشگاه تخصصی وسه کارگاه است . این دانشکده ۴۷۵ دانشجوی کارشناسی ارشد ، و۷۷ دانشجو دردوره های دکتری دارد . ودرمجموع دارای ۸۴۲ دانشجو و۵۰ عضوهیات علمی است.

از اوایل آغاز به کاردانشکده علوم زمین ، وبویژه با رونق گرفتن دوره های تحصیلات تکمیلی ، این فکراساسی مطرح بوده است که نوآوری های پژوهشی دوره های مختلف کارشناسی ارشد ودکتری ، انبوهی از داده های علمی جدید را به ویژه درزمینه های منطقه ای فراهم می آورد که راکد ماندن آنها مخازن پایان نامه های دانشگاه ودرقفسه های کتابخانه دانشکده برای تحقیقات گسترش علوم زمین دراین دانشکده خسارت بزرگی خواهد بود. این مساله ایجاب می کند که این نوآوری های علمی به نحوی ازانحاء دردسترس قرار گیرند لذا دانشجویان دوره های جدید ترخواهند توانست با آگاه شدن ازنتایج پژوهشها، وبا تکیه برنتایج مزبور، آن پژوهش ها را پی گیرند وبه نوبه خود دامنه آنها را وسعت بخشند.

 

معرفی:

یکی از چالش های اصلی انسان در قرن بیست و یکم با جمعیتی بیش از هفت میلیارد نفر درک تاریخ گذشته، شناخت وضعیت فعلی و پیش بینی آینده کره زمین است. از‌این‌رو در قرن جدید اهمیت علوم زمین بیش از گذشته شده است. دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی دارای سابقه چهار دهه فعالیت درخشان در آموزش و پ‍ژوهش در زمینه های مختلف علوم زمین در رشته های جغرافیا، زمین شناسی، کانی شناسی، سنجش از دور و محیط زیست است. تنها در ۱۵ سال گذشته بیش از ۲۰۰۰ دانشجو در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی در این دانشکده پژوهش و آموزش خود را به پایان رسانده اند.

این دانشکده منطبق بر تحقیقات نوین، بیش از گذشته علاوه برتوجه به پدیده های طبیعی، بررسی تاثیر انسان بر سطح زمین و نیاز جمعیت رو به رشد به منابع معدنی را نیز مورد توجه قرار داده است و با توجه به چشم انداز علمی کشور به سوی توسعه برنامه های کاربردی پیش می رود.

بازدید :
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function cystats_getPostVisitsByID() in /home3/daneshju/public_html/wp-content/themes/daneshju/single.php:29 Stack trace: #0 /home3/daneshju/public_html/wp-includes/template-loader.php(74): include() #1 /home3/daneshju/public_html/wp-blog-header.php(19): require_once('/home3/daneshju...') #2 /home3/daneshju/public_html/index.php(17): require('/home3/daneshju...') #3 {main} thrown in /home3/daneshju/public_html/wp-content/themes/daneshju/single.php on line 29